Fundació Unió de cooperadors de Mataró

Treballem al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social

La Fundació esdevé una eina de futur, per treballar al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social de la ciutat, i també per aportar un nou nòdul solidari en la xarxa d’economia social catalana.

Estatuts

Número dos mil cinc-cents vuitanta-u.

ELEVACIÓ A PÚBLIC D’ACORDS SOCIALS

A la ciutat de Mataró, a vint-i-dos de setembre de dos mil nou.

Davant meu, ALFONSO RODRIGUEZ DIEZ, notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya amb residència en aquesta ciutat, designat per torn reglamentari i havent-me personat a les oficines de l’Ajuntament de Mataró, ubicades al carrer Carreró, números 11-13, d’aquesta població.

COMPAREIX:

NA MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA, major d’edat, consellera dels Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró, amb domicili professional a 08301 Mataró (Barcelona), carrer Carreró, número 11-13.

M’ha exhibit el seu D.N.I. número 38.817.526-N.

Identificació: Identifico a la persona compareixent pel seu esmentat document d’identitat, i consten les seves circumstàncies personals de llurs manifestacions.

INTERVENCIÓ:

Intervé en nom i representació de la “FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I LA REHABILITACIÓ URBANA”, amb domicili 08301 Mataró (Barcelona), carrer Herrera, número 70, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, es regeix pels seus Estatuts.

Constituïda, per temps indefinit, mitjançant escriptura autoritzada el dia 1 de juliol de 2005 davant la que va ser notari de Mataró la senyora Maria del Pilar Berral Casas, amb el número 916 d’ordre del protocol de la senyora Maria del Carmen García Ortiz. Pendent d’inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Modificada mitjançant escriptura autoritzada per la Notaria de Mataró, Na Maria del Carmen García Ortiz el dia 12 de desembre de 2008, número 1.253 del seu protocol. Pendent d’inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Té el Codi d’Identificació fiscal número G-63920706.

Actúa degudament facultada per aquest atorgament en virtut del seu càrrec de president del patronat de l’esmentada Fundació, el qual em consta exerceix en l’actualitat i resulta, tanmateix, de la certificació d’acords que per la present s’elevarà a públic.

Declara la compareixent la plena vigència de les facultats que li van ser conferides en els terminis anteriorment assenyalats, per no haver estat revocats, ni haver variat la capacitat ni circumstàncies de la seva representada.

Està també facultada per acord del patronat de la Fundació, del dia 30 de juny de 2,009, segons resulta de certificació signada pel senyor Àngel Puig Bolta, amb el vistiplau de Na Montserrat López Figueroa, secretari i presidenta del Patronat, les signatures dels quals legitimo i que s’uneix.

Qualificació. La persona compareixent té, al meu judici la capacitat legal necessària per a atorgar la present escriptura, i als efectes previnguts en l’article 98 de la Llei 24/2001 i de conformitat amb la doctrina reiterada de la Direcció General dels Registres i del Notariat, faig constar que al meu judici són suficients les facultats representatives acreditades per 1 l’atorgament de la present escriptura d’aixecament a públic d’acords socials a l’inici qualificada i en els termes que a continuació s’indiquen, que redacto jo, el notari, en llengua catalana al seu exprés requeriment i d’acord amb les disposicions de l’apartat 7 “in fine” de l’article 14 de la Llei 1/1.998, de 7 de gener, de Política Lingüística, i a tal efecte.

DISPOSA:

PRIMER.- Que en mom i representació de la FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I LA REHABILITACIÓ URBANA, aixeca a públic els acords adoptats pel Patronat de l’esmentada fundació, en la reunió celebrada el dia 30 de juny de 2009, segons resulta de la certificació, lliurada pel secretari del Patronat de la Fundació Señor Ángel Puig Bolta, amb el vistiplau de la Senyora president Na Montserrat López Figueroa, les signatures de les quals considero legítimes, que m’entrega per la seva protocol·lització, en els temes que resulten de la certificació incorporada i que es donen per reproduïts

en aquest lloc per a evitar repeticions inútils.

S’uneixen a també a l’escriptura els nous Estatuts de la Fundació, als que es fa referència als acords elevats a públic.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1.999, queda informada i accepta la incorporació de llurs dades als fitxers automatitzats existents en aquesta notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d’obligat acompliment.

Han estat fetes les reserves i advertències legals, sol·licitant del Sr., registrador, que la nota de qualificació si calgués es fa constar en full independent.

Llegida per mi, el notari, aquesta escriptura als senyors compareixents, a la seva elecció, assabentats abans del seu dret, la troben conforme i la signen amb mi, de conèixer als atorgants i de tot el contingut en aquest instrument públic estàs en tres folis de paper exclusiu per a documents notarials números 9K4894334, 9K4894333 i el present, jo, el notari, en dono fe. -Hi ha les signatures dels senyors compareixents = Signat = ALFONSO RODRIGUEZ DIEZ = Rubricats = Segell de la Notaria.

Aplicació Aranzel, Disposició Addicional Tercera,

Llei 8/1989

DOCUMENT SENSE BASE ARANZELÀRIA

N’Àngel Puig Bolta amb DNI 3876878T com a secretari de la FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL

I LA REHABILITACIÓ URBANA, domiciliada a Mataró, Carrer Herrera, número 70, i amb NIF G63920706.

CERTIFICA

I.- Que el dia 30 de juny de 2009, al domicili social, va tenir lloc una reunió del Patronat de la Fundació, legalment convocada pel president amb el següent Ordre del Dia: Primer.- Aprovar l’Acta de l’anterior reunió del Patronat. Segon.- Aprovar els canvis de representants dels Patrons nomenats. Tercer.- Cessar a la Secretaria no patrona i nomenar un/a secretari/ària

patró/ona. Quart.- Cessar al Sr. Francesc Estorach Calandre com a director de la Fundació. Cinquè.- Aprovació dels comptes anuals i memòria de l’exercici 2008. Sisè.- Aprovar el Projecte de viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació i de les activitats previstes. Setè.- Modificar i adaptar el text dels estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del

Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Vuitè.- Revocar i atorgar poders. Novè.- Atorgar facultats per elevar a públic els acords adoptats, i amb l’assistència de 12 Patrons del total de Patrons que integren el Patronat, tal com consta a la Llista d’assistents annexa a l’Acta de la reunió.

II. Que a la dita reunió el Patronat va adoptar per la majoria que en cada un d’ells s’indica, entre d’altres, els següents ACORDS, què tal com consten a l’Acte corresponent, es transcriuen literalment a continuació:

(…)

Setè.- S’acorda modificar i adaptar el text dels estatuts a la Llei 42008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, deixant sense cap efecte el seu redactat anterior; substituint-lo Íntegrament pel text que s’adjunta a la present Acta, com Annex II.

S’aprova per 11 vots a favor i 1 abstenció, la del representant del grup del PPC.

Onzè. Facultar a la presidenta i al secretari del Patronat, perquè qualsevol dels dos indistintament, elevi a públic els acords anteriors i acompleixi quantes actuacions siguin necessàries per a la seva plena efectivitat i publicitat, incloses les facultats de rectificació i esmena, fins a la seva inscripció al Registre de Fundacions corresponent.

S’aprova per unanimitat.

(…)

Perquè així consti i sorgeixi tots els efectes oportuns, signa el present certificat amb el vistiplau de la presidenta, a Mataró, el dia 22 de setembre de 2009.

VISTIPLAU

PRESIDÈNCIA

Montserrat López Figueroa

Pel Decret 9318/2007, SCCL la Consellera dels Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró.

SECRETARI

Àngel Puig Bolta

Unió de Cooperadors de Mataró

 

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I LA REHABILITACIÓ URBANA

Disposicions Preliminars.

L’any 1990 l’Ajuntament de Mataró i la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ va iniciar el procés de recuperació per la ciutat i pel cooperativisme dels diferents immobles que formaven part del patrimoni històric d’esmentada associació.

Aquest procés va portar a la signatura, en data 2 d’abril de 1998, d’un Conveni entre Ajuntament de Mataró, Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), empresa de Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) i la UNIÓ DE COOPERADORS

DE MATARÓ, com inici del procés per la creació d’una Fundació que tingués com a objectius la promoció i difusió d’economia social a la ciutat així com la gestió del seu patrimoni.

A conseqüència del Conveni signat en data 2 d’abril de 1998, aprovem el dia d’avui la constitució de la FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I LA REHABILITACIÓ URBANA.

CAPÍTOL I

Denominació, naturalesa, durada, domicili, Àmbit d’actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interés general previstes en aquests estatus. La fundació es denomina FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL i LA REHABILITACIÓ URBANA.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat al Carrer Herrera núm 70 de Mataró.

Article 3. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això; pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim Jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte la defensa i promoció de l’economia social en àmbit local de la ciutat de Mataró, català i a escala internacional, mitjançant la realització d’actuacions de formació, informació, assessorament, estudi.

S’entén com Economia Social, aquelles entitats que tenen com a base la gestió democràtica de la seva activitat o que defensin aquest tipus de gestió, ja sigui a través de les actuals formes jurídiques: cooperatives, societats laborals, associacions, fundacions o mútues com a través d’altres que es puguin establir en un futur.

Així mateix, una de les finalitats principals d’aquesta Fundació és la recuperació i preservació del patrimoni que històricament havia pertangut a la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ, per tal de posar-lo al servei de l’economia social. Més concretament la Fundació té per finalitat la transformació necessària del patrimoni que es vagi dotant, per tal de posar-10 al servei d’economia social, recuperant així la seva finalitat original.

D’aquesta manera s’aconseguirà que el patrimoni històric de la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ no pugui ser objecte d’actuacions especulatives.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats

que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

Preservar el patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró.

2. Gestionar i explotar els immobles propietat de la Fundació.

3. Fomentar Economia Social de Mataró: suport, assessorament i formació a les Empreses i entitats d’Economia Social.

4. Projectar Mataró com a ciutat referent d’Economia Social, en l’àmbit català, estatal i internacional, atorgant beques per treballs de recerca en àmbit cooperatiu.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant “‘obtenció, si escau, dels permisos i llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

L’adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels seus fins, té caràcter comú indivís; és a dir sense assignació de quotes i parts, iguals o no, de capital, i rendes de la Fundació a cada un d’ells.

La Fundació pot realitzar tota mena d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques o jurídiques que formin part de l’economia social, en l’àmbit local de la ciutat de Mataró, català i en l’àmbit internacional, d’acord amb la definició d'”economia social que es recull a l’article 5 d’aquests estatuts, relatius a les finalitats de la fundació.

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que les Fundacions pugui oferir i que completin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronal.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat per:

a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial de la Fundació que consisteix en l’aportació del següent bé immoble del patrimoni histèric de la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ, que serà aportat per PROMOCIONS URBANÍSTIQUES

DE MATARÓ, S.A (PUMSA) per aportacions dineràries realitzades per l’Ajuntament de

Mataró i la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ.

FINCA URBANA. EDIFICI! O FÀBRICA, avui solar de forma rectangular situat a Mataró, amb enfront dels carrers Palmerola número tres i Déu de gener número sis, Ocupa una extensió superficial de cinc-cents seixanta metres quadrats. Linda: al davant, segons es mira el solar des del carrer Palmerola, amb aquest carrer; al fons, amb el carrer Déu de Gener; a la dreta, amb la part posterior de les cases número 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, ¡61 del carrer Sant Joaquim i l’esquerra, amb la part posterior de les cases número 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 de la Plaga de les Tereses i dos i quatre del carrer Déu de Gener. Té una edificabilitat de mil cent setanta metres quadrats. — REFERÈNCIES CADASTRALS: — 3588210DF5938NO0001MH i 3588210DF5S938N0001MH.

b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional, i

c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol a concepte.

Article 10. Disposició i deure de reinversió.

10.1. L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol oneràs i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas,

l’import obtingut s’ha de reinvertir en adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.

10.2. La necessitat í la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix “‘apartat 1 d’aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.

10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:

a) si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,

b) si el donant ho ha exigit expressament,

d) si ho estableix una disposició estatutària

e) sí el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica | la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets “que constitueixin el patrimoni fundacional í per a Acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, és necessari el vot favorable del Patronat amb la majoria absoluta dels patrons assistents i el compliment dels requisits legalment previstos. L’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets, sempre s’hauran d’acceptar a benefici d’inventari.

Article 11. Règim comptable i documental

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.2, El Patronat de la Fundació ha de fer Inventari i a de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les

disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici s’ha de tancar ei 31 de desembre.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) el balanç de situació,

b) el compte de resultats,

c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu

e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions acomplertes en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, sí n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.

11.5. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que faci en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi Autoritat reguladora.

11.6. Els comptes anuals s’han sotmès a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de seixanta dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització d’auditoria de comptes sol·licitada. Sí no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per;

a) les rendes i rendiments produïts per Actiu,

b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i

C) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al capital fundacional,

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes f altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar Aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep en i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporta l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de trenta dies adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin fa responsabilitat dels socis.

En tol cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societaris ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de nou membres i un màxim de vint-i-un membres.

El Patronat estarà compost dels següents membres: correspondrà la Presidència aquí en cada moment sigui alcalde de Mataró a qui aquest deleguí, dos components nomenats per l’Ajuntament de Mataró entre les persones que tingui responsabilitats en

l’àmbit de la promoció econòmica i urbanisme a la ciutat de Mataró, i un per cada grup municipal amb representació al consistori; la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ, tenint en compte el moviment cooperatiu de la ciutat, designarà als seus membres en igual número que els patrons designats per Ajuntament.

Tots ells, que figuraran a la Carta Fundacional, entraran en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec en els termes establerts per la Llei.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat s’ha de designar a la carta fundacional. Els membres del Patronat següents seran nomenats d’acord amb el previst per l’article 17.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser ‘acord amb el previst a l’article 17. La persona, substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 19, Gratuïtat

Els patrons exerceixen al càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioní el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable, en tot cas, són indelegables | corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, “escissió o ta dissolució de la Fundació.

c) L’elaboració i “aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial par un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a Atorgament d’acte Corresponent en les

condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

F) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

G) La dissolució de sacietats o d’altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l’autorització o aprovació de la Protectora.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hi hagi de ter de conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Règim de convocatòria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys Una vegada l’any, i obligatòriament durant el primer semestre d’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la seva presidenta, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus

membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i remissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president/a. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president/a i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3. La reunió s’ha de convocar almenys amb set dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc i excepcionalment, pels casos d’urgència, amb quaranta-vuit hores d’antelació.

21.4, Acords sense reunió. Es podran adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vet i que se’n garanteixi ‘autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22. Càrrecs

Dins el Patronat hi haurà una presidenta, un vicepresident/a, i un secretari/aria.

El càrrec de presidenta serà ostentat per qui en cada moment sigui l’alcalde de Mataró o per qui aquest delegui.

El càrrec de vicepresident/a recaurà en qui, en cada moment, ostenti la presidència de la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ o en qui aquest delegui.

El càrrec de secretari/ària serà designat pel Patronat d’entre la resta de membres d’aquest.

Els patrons que no ocupin cap càrrec dels anteriors tindran la condició de vocals.

Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament, però poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que aquest els produeixi.

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

a) Representar institucionalment la Fundació.

b) Convocar les reunions del Patronat i fixar-ne l’ordre del dia. Presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretaria

El secretari/ária estén les actes de les reunions, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vist-plau del president o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i l’atribueixen aquests estatuts.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït amb l’assistència, personalment, de dos tercers parts dels seus membres.

No s’admet la delegació de vot entre patrons. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria absoluta dels assistents a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

La direcció pot assistir amb veu, però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocada.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 26. Majoria qualificada

El Patronat adoptarà els acords per majoria absoluta dels patrons assistents. Serà necessari el vot favorable de tres quartes parts dels patrons assistents per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni

fundacional.

Per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels patrons assistents. L’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets, sempre s’hauran

d’acceptar a benefici d’inventari.

Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels patrons assistents per a l’adopció dels acords relatius a la modificació dels estatuts de la fundació; i l’escissió, fusió, o extinció de la fundació.

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ária ha d’aixecar acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de qué s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions í de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/aria amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar acord, que no són executius fins a l’aprovació d’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d’interessos

1. Els patrons i les persones indicades en article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d’abstenir-se de participar en tota mena de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

2. Els patrons les persones indicades en Article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, no poden mantenir una relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.

3. Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.

4. Els patrons i les persones indicades en Article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, de llibre tercer del Cadi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, no poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o béns mobles d’extraordinari valor, o de préstec de diners, amb la Fundació.

Article 29. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi ‘acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers durant què s’inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. La direcció

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Qui ostenti el càrrec de patró no podrà assumir la direcció de la Fundació.

El Patronat per acord de les dues terceres parts dels seus membres podrà nomenar un/a directora de la Fundació. En el nomenament es fixaran els drets i deures, les seves atribucions i competències, i les altres condicions que es pactin.

El/la director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

Seran funcions de la direcció:

a) Executar i fer complir els acords del Patronat, de qui depèn directament.

b) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis i activitats que constitueixi, administri o

gestioni la Fundació, i vetllar per acompliment de les normes reguladores d’aquests.

c) Representar a la Fundació i al seu Patronat, d’acord amb les delegacions i facultats que li siguin atribuïdes, àdhuc amb poders notarials, a de dirigir tot el gir i tràfic de la Fundació.

d) Totes les altres que el Patronat li atorgui, sempre que no siguin indelegables.

Article 31. Comissió Permanent

Per acord del Patronat de la Fundació, es podrà crear una Comissió Permanent.

Aquesta comissió estarà integrada per set membres, d’entre els quals sempre hi serà la presidenta del Patronat. Tres membres seran nomenats per Ajuntament de Mataró; un d’ells serà el responsable d’Urbanisme, un altre el responsable de Promoció Econòmica, i el tercer integrant serà un membre dels grups municipals de l’oposició, en torn rotatori, començant pel grup d’oposició amb més representació en el consistori.

Els tres membres restants seran nomenats per la Unió de Cooperadors de Mataró, SCCL.

Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Col·laborar amb la Direcció de la Fundació,

b) Vetllar per la correcta execució dels acords adoptats pel Patronat.

C) Les altres funcions que els siguin delegades per acord del Patronat.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronal, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts | la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Finalització del termini que s’estableixen els estatuts, llevat que abans se n’hagi acordat una pròrroga.

b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.

c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en Article 28 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i passiu, s’ha de publicar en els termes exigits par la normativa vigent i amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació a bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

3. si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius | els passius, a haver-hi que en resulta se li ha de donar aplicació establerta en l’apartat 2.

CONCORDA AMB LA MATRIU NÚMERO INDICAT AL PRINCIPI, LA QUAL EXPEDEIXO PER LA SOCIETAT COMPAREIXENT, PRIMERA COPIA, ESTESA EN ONZE FOLIS De PAPER EXCLUSIU PER A DOCUMENTS NOTARIALS, NÚMEROS EL DEL PRESENT I ELS DEU ANTERIORS EN ORDRE CREIXENT, A MATARÓ, AL MATEIX DIA D’AUTORITZACIÓ. EN DONO FE.

Generalitat de Catalunya

Departament de Justícia

Direcció General de Dret d’Entitats Jurídiques

Faig constar que, per la Resolució de la consellera de Justícia que es consigna més avall, s’inscriu en la mateixa data la Fundació que tot seguit s’anomena, amb el número que també s’esmenta, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Aquesta escriptura modifica l’escriptura de constitució atorgada en data 1 de juliol de 2005 davant la notaria de Mataró senyora Maria del Pilar Berral Casas, amb el núm., 916 del seu protocol.

Nom de la Fundació Nc

Fundació Unió de Cooperadors de Mataró pe! Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació Urbana

Núm. d’inscripció 2605

Data Resolució 21/01/2019

La Responsable de publicitat registral

Data, 10 de febrer de 2010